Akoz 1964 ? Nou granparan e paran a fer nou rapel ki an 1964 ti lannen kot predeseser SPPF ek Parti Lepep, ti konmans rekrit manm pour li vin sa lafors politik ki ti pou lite pour rod lendepandans Sesel ; pour  donn Seselwa dignite e idantite. Ti sa moman kot bann dimoun ki ti zwenn SPUP, ti devlop sa ferver, sa militantizm, sa volonte enspire par sa lanvi pour sanz sa lepok kot Sesel ti mizer e Seselwa ti soubalter Angle ek bann endividi ki ti posed gran propriyete. Seselwa ti dezyenm klas dan son prop pei. I ti napa ase pour manze. I ti dormi dan lavarang lopital ler i ti malad akoz son kouler lapo. I ti reste dan lakaz anter- payot. I ti lev granmaten pour sorti se li pour marse ziska anvil. Seselwa ek SPUP ti annan en determinasyon pour anmenn en sanzman pozitiv dan sosyete. Apre an 1977, sa menm Seselwa ti zwenn ansanm pour konstrir son pei.
 
Prezidan Parti Lepep pe fer letour kot bann aktivite ki bann brans pe organize pour son bann manm avan ki distrik i antre dan eleksyon pour elekte en komite brans. Msye Vincent Meriton, enn noumenm, pe senm sa menm mesaz. Servi nou pase pour ed nou realize ki 40 an plitar nou pa’n mal fer. Sesel i’n sorti byen. Seselwa- son bann piti, piti laklas travayer se bann profesyonnel ozordi zour, se bann travayer onnet dan nou sosyete. Seselwa i en pep ki voyaz plis. Nepli annan landrwa pour met lakaz. Sak lakour i konekte ek delo trete ek elektrisite. Preski sak endividi i annan en telefonn portab- ziska zanfan dan lakres. Regard kantite transpor modern ki’n vin en nesesite. Konbyen Seselwa ki annan en biznes ? Pa tonm dan pyez lopozisyon ki Parti Lepep i’n vole. Kimanyer eski sa parti politik ki ti konstrir sa Sesel, ki ti al tir Seselwa laba deryer dan en fernwanr pour oze fer zot martir ozordi. Ozordi dan en sosyete modern, pa les lopozisyon koz lalang dan gran kler e zot krwar. Prezidan Michel i’n rekonstrir lekonomi e met larzan dan labank pour Seselwa voyaze e pour gouvernman nouri sa pep. I’n tir napa dan laboutik e ranpli letazer. Prezidan Faure, ki an koabitasyon ek lopozisyon pe fer gouvernman delivre pour zwenn laspirasyon sa pep Seselwa. I pe fer sir sak fanmir i ganny loportinite progrese. I pa fasil. Sitiasyon i’n sanze e i nouvo. Napa en lot ki pou fer pli byen ki en zonm ki pare pour sakrifye menm son lavi pour nou. En dimoun ki pare pour met okenn diferans dekote e asiz lo latab ek son bann oponan pour li met Sesel ek Seselwa premye. En zour zot dir li demisyonnen en lot zour zot pe danse ek li State House. Se li ki posed sa kalite pour kree en latmosfer lape e linite. Se sa ki Sesel i bezwen. Alor, akfer ekout larogans lopozisyon, e krwar ki zot pe sitan travay pour fer pli byen. STC, SPTC, Air Seychelles, e menm NDEA ti ganny kree pour Seselwa. Zot ki premye. Zot ki sipoze benefisye. Pa lanbisyon oswa ‘ego’ en bann politisyen ki konn zis revanze.
Lazenes, bann profesyonnel ki konpran ki zot kapab perdi sa ki zot pe rekolte gras a zot sakrifis ki zot i’n fer apre ki Parti Lepep i’n donn zot loportinite, nou bann madanm Seselwa ki ozordi pe arive ziska menm prezidan pei, nou bann zonm ki brav e for, ki met zot fanmir toultan premye, zwenn sa parti ki malgre i pa parfe me i fer son mye pour zot tou. Koste e vin en manm. Montre ki zot annan konviksyon dan Parti Lepep. Montre ki zot oule kontinyen war progre. Pa per larogans lopozisyon. Pa met okenn lafreyer anndan zot akoz lopozisyon pe kriy for dan Lasanble. Pa tou ki konmans lakours ki fini premye, e se senpleman barik vid ki fer tapaz. Pandan 40 an e nou pe kontinyen travay e par nou aksyon nou toultan prodwi rezilta. Pouvwar pa dan lanmen politisyen me lepep Seselwa.